تقویم ترم تابستانی

 

فرایند

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

انتخاب واحد

1397/4/10

1397/4/28

کلاسها

1397/4/30

1397/6/1

امتحانات

1397/6/3

1397/6/8