دانشجويان گرامي اميدواريم با کسب موفقيت، اين ترم را به اتمام رسانيد.


برای اطلاع آنی از اعلام نمرات موقت، نتایج اعتراضها و خیلی از موارد مهم آموزشی می توانید در سیستم پیامکی دانشگاه عضو گردیده و از مراجعات مکرر به اینترنت و اتلاف وقت و هزینه به راحتی جلوگیری نمائید.